აქტივირებული წყალი214-10-10

ცოცხალი წყალი

მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი ანატოლი დიშაევი

wylis eleqtroqimiuri aqtivaciis Sedegad miiReba cocxali (kaToliti) da mkvdari (anoliti) wyali. orive maTgans bevri sasargeblo Tviseba aqvs. Wrilobebis SexorcebisaTvis, maT Soris Cirqovani ZirmagarebisaTvis, me viyeneb cocxal wyals, rogorc Wrilobebis dasamuSaveblad (dasasveleblad), aseve dasalevadac (erT jerze daaxloebiT naxevari Wiqa). poliarTritis Sedegad muxlis saxsris Zlieri dazianebisas sakuTar Tavze gamovcade aseTi wylis moqmedeba (visvelebdi mtkivneul adgilebs da vsvamdi wyals) _Sedegi dadebiTi iyo. cocxali wylis saSualebiT gaviwminde kuW-nawlavis traqti Slakebisagan, Sevamowme misi moqmedeba radikulitis, osteoqondrozis gamwvavebisas, zurgis areSi neknebis travmis SemTxvevaSi. aqtiuri wyali gamoiyeneba kanis sokovani daavadebebis, egzemis da fsoriazis samkurnalod. glaukomis da kataraqtis dros aseTi wyliT dabanisas Tvalis kakali iwmindeba. didi gamosxivebiT gamowveuli Tvalebis tkivili 1-2dReSi gaivlis. “mkvdari” wylis Sinaganad miiReba Wamidan 30-40wT-is Semdeg Svelis sakvebiT mowamlvas, aseve salmonelozs. mkvdari wyali kargad xsnis nabaxusevis sindroms. “cocxali” wylis gamoyeneba kargia Tmis cvenis dros, Cems erT nacnobs, romelic mas naxevari wlis ganmavlobaSi iyenebda, mTlianad aRudga Tmis safari da Tmis feric. praqtikam gvaCvena, rom im mamakacebsac ki, romelTac 15 welia aqvT simelote, Tmebi amisdiT ! “cocxali” wyliT dabanisas saxis kanis naoWebi mcirdeba, kani gluvi da sasiamovno xdeba. gaparsvis Semdeg gaRizianebuli kani mSviddeba. ramdenime wlis win gazeT “kosmolskaia pravdaSi” iyo statia imis Sesaxeb, rom aqtiuri wyali xels uSlis kibos ujredebis ganviTarebas _ es faqti Cemma axloblebmac daadastures. “cocxali” wyali dadebiTad moqmedebs RviZlis cirozze, hepatitze, gankurnavs buasils da qlamediozs, Svelis unayofobas. aqtiuri wyali ujredul doneze moqmedebs, _ awesrigebs organizmis mJavur - tutovan balanss , energetikas, ufro zustad, kvebavs mas. Tu aseT wyals CavasxamT larnakSi, masSi dasvelebul xelsaxocebs davkidebT oTaxSi, haeri ionebiT gajerdeba, iqmneba zRvis msgavsi mikroklimati. Tu aqtiuri wyliT movamzadebT pitnis, wiwvovanebis, an sxva mcenaris nayens, haeri samkurnalo Tvisebebs SeiZens. es gansakuTrebiT sasargebloa virusuli infeqciebis dros _ Semodgoma-zamTris periodSi.

შემოგვიერთდით


ინტერნეტ-საიტი ატარებს განსაკუთრებულ საინფორმაციო ხასიათს და არ წარმოადგენს საზოგადოებრივ ოფერტს
აქ წარმოდგენილი პრეპარატის ორგანიზმზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებით, უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებათ მიმართეთ სათანადო ლიტერატურას ან თქვენს მკურნალ ექიმს
საიტის ადმინისტრაცია არ იღებს პასუხისმგებლობას თვითმკურნალობის შედეგებზე
info@watercure.ge
Copyright (c) 2011. Применение активированной воды в медицине