აქტივირებული წყალი214-10-10

აქტივირებული წყლის თვისებები

"mkvdari” wyali (anoliTi, mJave wyali, baqteriocidi) ufero siTxea mJavis suniT, mJave, mTrimlavi. misi Ph=2,5-3,5. Tavis Tvisebebs is daxurul WurWelSi 1-2 kviras inarCunebs. “mkvdari” wyali SesaniSnavi baqtericidia, dezinfeqtati. SeiZleba misi gamovleba cxvirSi, pirSi, yelSi. gacivebisas, gripis epidemiis dros, infeqciuri avadmyofebis monaxulebis Semdeg poliklinikaSi, an adamianTa TavSeyris adgilebSi yofnis Semdeg. am wyliT SeiZleba dolbandebis, TeTreuli, WurWlis, avejis da aseve Senobis an gruntis dezinfeqcia. es wyali xsnis xelis da fexis saxsrebis tkivils, aqvs gamxsneli moqmedeba. spobs sokos, Zalin swrafad gankurnavs surdos da a.S. sasargebloa mkvdari wylis gamovleba pirSi Wamis Semdeg –aCerebs RrZilebidan sisxldenas, TandaTanobiT Slis kbilis qvas. “cocxali” wyali (kaToliti, tutovani wyali, biostimulatori) –Zalian rbili, ufero siTxea tutis gemoTi, Ph=8,5-10,5. reaqciis Semdeg masSi warmoiqmneba naleqi –wylis yvela minarevi, maT Soris radionuklidebi da wyali iwmindeba. Tavis Tvisebebs is erTi kviris ganmavlobaSi inarCunebs daxurul WurWelSi. es wyali SesaniSnavi stimulatoria, aRadgens imunur sistemas, uzrunvelyofs organizmis aqtioqsidantur dacvas, gansakuTrebiT vitaminebTan erTad miRebisas, energiis wyaroa. tyuilad ar uwodes mas “cocxali” wyali. es aaqtiurebs organizmis bioprocesebs, umatebs sisxlis wnevas, aumjobesebs madas, nivTierebaTa cvlas, sakvebis ganvladobas, saerTo mdgomareobas. is swrafad axorcebs Wrilobebs, maT Soris kuWis da Tormetgoja nawlavis wyluls, nawolebs, Trofiul wylulebs, damwvrobas. es wyali arbilebs kans, TandaTan asworebs naoWebs, spobs qertls, Tmebs abreSumiviT arbilebs da a.S. “cocxal” wyalSi swrafadcocxldeba damWknari yvavilebi da mwvane bostneuli da didxans inaxeba, xolo masSi dalbobis Semdeg Teslebi ufro swrafad Rvivdeba morwyvisas _ufro swrafad izrdeba da mcenare uxv mosavals iZleva. aqtiuri wylis Senaxva macivarSi ar SeiZleba da Tu saWiro ar aris, ar unda gaacivoT. es mraval mizezTan aris dakavSirebuli, kerZod, macivris vibraciasTan, mis magnitur velTan. es veli mcirea, magram misi gavlena mniSvnelovnad aisaxeba wylis xarisxze –misi Tvisebebi uaresdeba yvela moyvanil receptSi, gamoyenebis win rekomendebulia aqtiuri wylis SeTboba, magram am SemTxvevaSi saWiroa sifrTxile. wyali aucileblad dabal cecxlze unda SeaTboT, sasurvelia mominanqrebul an Tixis WurWelSi (ar gamoiyenoT eleqtroqura!) aduRebamde ar unda miiyvanoT radgan wyali sasargeblo Tvisebebs kargavs. “cocxali” da “mkvdari” wylis erTmaneTSi Serevisas xdeba urTierTneitralizacia da miRebuli narevi aqtiurobas hkargavs. amitom ”cocxali”, xolo Semdeg “mkvdari” wylis dalevisas yovel miRebas Soris pauza aranakleb 1,5-2 sT-is toli unda iyos. garegani gamoyenebisas, magaliTad, Wrilobis “mkvdari” wyliT damuSavebisas, aseve aucilebelia 8-10 wT-iani pauza. mxolod amis Semdeg unda damuSavdes Wriloba “cocxali” wyliT. kidev erTxel unda gavusvaT xazi, rom aqtiuri wyali araxelovnuri, aramed naturaluri produqtia. is ar iwvevs alergias, piriqiT, warmatebiT gamoiyeneba mis samkurnalod. Tu romelime daavadebis mkurnalobisas aqtiuri wyali SesamCnev efeqts ar moaxdens, is mainc dadebiTad imoqmedebs saerTo mdgomareobaze da avadmyos araviTar zians ar miayenebs. aqtiuri wylis moqmedeba SeiZleba gaZlierdes Tu gamoiiyenebT inhalaciebs, gansakuTrebiT gacivebis dros, sasunTqi gzebis infeqciuri daavadebebisas (gamoiyeneba “mkvdari” wyali). SeiZleba gamoiyenoT eleqtroforezis dros, magaliTad, surdos samkurnalod. Cveulibriv sakmarisia 10-12 wT-iani 1-2 procedura da surdo ganikurneba. SeiZleba Tu ara wamlebis miReba aqtiuri wyliT mkurnalobisas? raTqmaunda SeiZleba, magram am SemTxvevaSi unda gakeTdes 2-2,5 sT-iani pauza wamlis miRebasa da aqtiuri wylis miRebas Soris da mainc ukeTesia, qimiuri wamlebis miReba minimumamde daiyvanoT. aqtiuri wylis miRebisas, mozrdili adamianisaTvis erTjeradi saSualo doza, rogorc wesi, 0,5 Wiqaa (Tu receptSi sxvagvarad ar aris miTiTebuli). 2-dan 5 wlamde bavSvebisaTvis es doza meoTxed Wiqas Seadgens, 5-dan 12 wlamde –mesameds, xolo 12 wlidan bavSvebs SeiZleba misceT mozrdili adamianis doza (0,5 Wiqa). maqsimaluri efeqtis misaRwevad samkurnalo procedurebi unda gaxangrZlivdes. magaliTad, Wiqa wylis gamovleba 8-10 wTis ganmavlobaSi. dReSi ramdenjer unda gamoivloT yelSi? avtori gvirCevs aranakleb 6-jer gamovlebas. Tu receptSi sxvagvarad ar aris miTiTebuli, aqtiuri wyali Wamamde 0,5 sT-iT adre, an Wamidan 2-2,5 sT-is Semdeg unda miiRoT. aseve sasurvelia rom mkurnalobis periodSi ar gamoiyenoT cximiani, an cxare sakvebi, aseve alkoholuri sasmelebi. aqtiuri wylis garegani gamoyenebisas (magaliTad saxis kanis damuSavebisas) kans jer unda moaciloT cximi (daibaneT sapniT, an gaiwmindeT salicilis mJavas spirtxsnarSi dasvelebuli bambis tamponiT).

შემოგვიერთდით

ინტერნეტ-საიტი ატარებს განსაკუთრებულ საინფორმაციო ხასიათს და არ წარმოადგენს საზოგადოებრივ ოფერტს
აქ წარმოდგენილი პრეპარატის ორგანიზმზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებით, უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებათ მიმართეთ სათანადო ლიტერატურას ან თქვენს მკურნალ ექიმს
საიტის ადმინისტრაცია არ იღებს პასუხისმგებლობას თვითმკურნალობის შედეგებზე
info@watercure.ge
Copyright (c) 2011. Применение активированной воды в медицине